LT EN

Programa „Europa piliečiams“:

Struktūrinė parama

Kuo ypatinga ši parama?


Struktūrinė parama skiriama organizacijų kasdienei veiklai remti. Ši parama nėra parama konkretiems organizacijos/institucijos projektams.

Kas remiama?


Struktūrinė parama yra skiriama visoje Europoje veikiančioms organizacijoms, kurios savo ilgalaike, įprasta ir nuolatine veikla reikšmingai prisideda prie programos „Europa piliečiams“ tikslų įgyvendinimo bei siekia bendrų Sąjungos interesų – stengiasi išsaugoti atminimą (1 kryptis) ir skatina demokratinį ir pilietinį dalyvavimą (2 kryptis).

1 kryptis - Europos atminimas. Organizacijoms, svarstančioms apie totalitarinių režimų priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir apie kitus lemiamos reikšmės momentus bei svarbius pastarųjų metų Europos istorijos įvykius.
2 kryptis - Demokratinis įsipareigojimas bei pilietinis dalyvavimas. Organizacijos, dirbančios su piliečių dalyvavimu demokratiniame Europos Sąjungos gyvenime, pradedant demokratija vietos lygmeniu, baigiant piliečių įgalinimu pilnateisiškai įsitraukti į ES politikos formavimą.

Kas gali pasinaudoti šia parama?


  • 1 kryptis - Europos atminimas. Pilietinės visuomenės organizacijos, dirbančios Europos atminčiai išsaugoti.
  • 1 kryptis - Europos atminimas ir 2 kryptis - Demokratinis įsipareigojimas bei pilietinis dalyvavimas. Europos viešosios politikos tyrimų organizacijos (ekspertų grupės).
  • 2 kryptis - Demokratinis įsipareigojimas bei pilietinis dalyvavimas. Pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos mastu ir visos Europos masto organizacijų platformos.

KalendoriusParaiškų teikimo terminas: 2017 m. spalio 18 d.

Kokio pobūdžio parama skiriama?


2018 m. struktūrinę paramą planuojama skirti 37 organizacijoms, iš kurių dotacijas gaus 6 organizacijos veikiančios pagal 1 kryptį „Europos atminimas“ ir 31 organizacija - pagal 2 kryptį „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“.

Bendras 2018 metų biudžetas veiklų dotacijoms 6,8 mln. eurų, iš kurių 1, 2 mln. eurų skirta 1 krypčiai ir 5,6 mln. eurų - 2 krypčiai.

ES finansavimas negali būti didesnis nei 70% nuo numatytų tinkamų finansuoti organizacijos išlaidų, išskyrus visos Europos masto organizacijų platformas, kurioms nustatyta 90 % riba.

2018 m. didžiausias skiriamos dotacijos dydis pagal kategoriją:
Europos Komisija pasilieka teisę paskirstyti ne visas struktūrinei paramai numatytas lėšas.

Kas gali teikti paraiškas?


Programa atvira 28 ES šalims narėms bei, su sąlyga, jog yra pasirašytas susitarimo memorandumas su Europos Komisija, programoje gali dalyvauti stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios šalys kandidatės, ELPA valstybės, EEE susitarimo šalys.
Kad atitiktų reikalavimus veiklos dotacijai gauti, organizacija, siekianti bendro Europos intereso, privalo:
  • būti ne pelno organizacija;
  • atlikti aktyvų vaidmenį Europos pilietiškumo (Europos atminties, demokratinio įsipareigojimo ir pilietinio dalyvavimo) srityje, kaip apibrėžta jos įstatuose arba veiklos tiksluose, be to, priklausyti vienai iš pirmiau nurodytų kategorijų;
  • būti teisiškai įsteigta reikalavimus atitinkančioje šalyje ir turėti juridinio asmens statusą bent ketverius metus (paraiškos pateikimo dieną);
  • savo veiklą vykdyti reikalavimus atitinkančiose šalyse;
  • turėti tokią geografinę aprėptį:
- pilietinės visuomenės organizacijos, veikiančios Europos lygiu (B kategorija) ir pilietinės visuomenės organizacijos Europos atminčiai išsaugoti (A kategorija) privalo turėti narių ar vykdyti veiklą bent 12 reikalavimus atitinkančių šalių;
- visos Europos masto organizacijų platformos turi turėti bent 20 narių – kelis subjektus vienijančių organizacijų, kurios kiekviena narių turi turėti bent penkiolikoje valstybių narių ir kurios kaip visuma apima 28 valstybes nares;
- Europos viešosios politikos mokslinių tyrimų organizacijoms (ekspertų grupėms) netaikomi jokie specifiniai geografinės aprėpties reikalavimai.
Privatūs asmenys ir valstybinės organizacijos paraiškų teikti negali.
Pareiškėjo veikla turi reikšmingai prisidėti prie Programos bendrųjų ir konkrečių tikslų plėtojimo ir įgyvendinimo.

Daugiau informacijos apie struktūrinę paramą organizacijoms


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapio, skirto „Europa piliečiams“ programai, skiltis Operating grants.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) kontaktai Struktūrinei paramai organizacijoms:
EACEA - Unit B3 Europe for Citizens
Rue de Spa 2 (SPA2 3/89)
B-1000 Brussels - Belgium
EACEA-B3-OPERATINGGRANTS@ec.europa.eu