LT EN

Programa „Europa piliečiams“:

1 kryptis - Europos atminimas

Kam skirta ši kryptis?


Krypties tikslai yra šie:
  • prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sąjungą, jos istoriją ir įvairovę;
  • gerinti atminimo, bendros istorijos ir Sąjungos vertybių bei Sąjungos tikslo suvokimą.

Ką remia ši kryptis?


Šia kryptimi bus remiama veikla, kuria skatinama svarstyti Europos kultūrų įvairovę ir bendrąsias vertybes plačiausia prasme, atsižvelgiant į lyčių lygybę. Lėšos bus skiriamos iniciatyvoms, skirtoms svarstyti totalitarinių režimų (visų pirma, bet ne tik nacizmo, dėl kurio įvykdytas Holokaustas, fašizmo, stalinizmo ir totalitarinių komunistinių režimų) priežastis Europos šiuolaikinėje istorijoje ir įamžinti jų nusikaltimų aukų atminimą. Ši kryptis taip pat apims veiklą, susijusią su kitais lemiamos reikšmės momentais ir svarbiais pastarųjų metų Europos istorijos įvykiais. Pirmenybė bus visų pirma teikiama veiksmams, kuriais skatinama tolerancija, tarpusavio supratimas, kultūrų dialogas ir susitaikymas, kaip priemonei peržengti praeitį ir kurti ateitį, visų pirma siekiant informuoti jaunesniąją kartą.

Šios krypties projektai turėtų:
  • įtraukti skirtingo pobūdžio organizacijas (vietos valdžios organizacijas, nevyriausybines organizacijas, tyrimų institutus ir pan.);
  • plėtoti skirtingų tipų veiklas (tyrimus, parodas, viešas diskusijas, neformalų ugdymą ir pan.);
  • įtraukti piliečius iš skirtingų tikslinių grupių;
  • būti įgyvendinami tarptautiniu mastu arba turėti aiškią europinę svarbą.

Kokie šios krypties prioritetai?


1. Pirmenybė bus teikiama projektams, kuriais įamžinami didieji istoriniai lūžiai bei jų įtaka naujajai Europos istorijai.
2020 m. tinkami minėjimai:
- 1950 m. - Roberto Šumano (Robert Schuman) deklaracija
- 1990 m. - Vokietijos susivienijimas ir kitų Europos šalių demokratinis perėjimas
- 2000 m. - ES pagrindinių teisių chartijos paskelbimas
2. Pilietinės visuomenės reikšmė ir pilietinis dalyvavimas totalitarinių rėžimų sąlygomis;
3. Antisemitizmas, romafobija, ksenofobija, homofobija ir kitos netolerancijos formos: išvados šiandienai;
4. Perėjimas prie demokratijos ir prisijungimas prie Europos Sąjungos

Išsamesnį kiekvieno programos prioriteto aprašymą 2020 metams, galite rasti EACEA puslapyje: Programme priorities 2020.

Kalendorius


Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. vasario 4 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir 2021 m. vasario 28 d.)
Organizacijos, projektų įgyvendinimą pradėjusios dar negavus Paramos skyrimo nutarimo (prieš paskelbiant atrankos rezultatus), turėtų žinoti, jog daro tai prisiimdamos riziką, jog jų projektas gali būti neatrinktas paramai gauti.Paraiškos turi būti pateiktos iki paraiškos teikimo termino dienos 12:00 val. (vidurdienio, Briuselio laiku; 13:00 val. Lietuvos laiku). Jei paraiškos teikimo terminas yra savaitgalio diena, paraiškos teikimo terminas yra nukeliamas į pirmą darbo dieną po savaitgalio. Paraiškas teikusios organizacijos apie atrankos rezultatus bus informuotos per keturis mėnesius po paraiškos teikimo termino.

Kokio pobūdžio parama skiriama?


Veiklos dotacijos – parama projekto veikloms, kurios įgyvendinamos apibrėžtu laikotarpiu.
Maksimali projektui skiriama parama – 100 000 €.
Maksimali projekto trukmė – 18 mėnesių nuo projekto pradžios.
Veikla turi būti vykdoma kurioje nors iš programoje „Europa piliečiams“ dalyvaujančių valstybių (nebūtinai projekto partnerių šalyse).

Kas gali teikti paraiškas?


Pareiškėjas ir partneriai turi būti ne pelno siekiančios organizacijos: viešojo sektoriaus vietos/regiono valdžios organizacijos, pilietinės visuomenės organizacijos, NVO, aukų asociacijos, kultūros, jaunimo, švietimo ir tyrimų organizacijos, bendradarbiaujančių miestų asociacijos.

Partnerių skaičius: projektas turi įtraukti bent vienos ES valstybės narės organizacijas. Pirmenybė bus teikiama tarptautiniams projektams.

Kaip pateikti paraišką?


Informaciją apie tai, kaip pateikti paraiškas, kaip jos yra atrenkamos ir kas būna gavus finansavimą, galite rasti skiltyje Paraiškų formos.

Daugiau informacijos apie kryptį


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapyje, skirtame „Europa piliečiams“ programai, Europos atminimo skiltyje (European Remembrance) rasite Programos vadovą, paraiškų formas, paraiškų teikimo terminus ir sąlygas.

Jei turite klausimų apie šią kryptį, pirmiausiai kviečiame kreiptis į „Europa piliečiams“ biurą Lietuvoje. Taip pat informacijos galite teirautis vykdomojoje agentūroje EACEA.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) kontaktai 1 krypčiai - Europos atmintis:
EACEA – Unit B3 Europe for Citizens
Rue de Spa 2 (SPA2 3/89)
B-1000 Brussels - Belgium
EACEA-B3-REMEMBRANCE@ec.europa.eu