LT EN

Programa „Europa piliečiams“:

2 kryptis - Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas

Kam skirta ši kryptis?


Krypties tikslai yra šie:
  • skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo ES lygiu sąlygas;
  • skatinti demokratišką ir pilietinį piliečių dalyvavimą Sąjungos lygiu, gerinant piliečių supratimą apie Sąjungos politikos formavimo procesą ir skatinant galimybes visuomenės ir tarpkultūriniam dalyvavimui ir savanorystei Sąjungos lygiu;
  • remti dalyvavimą ES politikos formavimo procese.

Ką remia ši kryptis?


Pagal šią kryptį bus remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, ir ypač daug dėmesio bus skiriama struktūriniams metodams siekiant užtikrinti, kad finansuojama veikla turėtų ilgalaikį poveikį. Pirmenybė bus teikiama iniciatyvoms ir projektams, susijusiems su Sąjungos politine darbotvarke. Prie šios krypties taip pat gali būti priskiriami projektai ir iniciatyvos, kuriais sudaroma daugiau galimybių siekti tarpusavio supratimo, kultūrų dialogo, solidarumo, visuomenės dalyvavimo ir savanorystės Sąjungos lygiu.

Šią kryptį sudaro trys priemonės:

Miestų partnerystė – šia priemone siekiama remti projektus, kurie suburia platų piliečių ratą iš bendradarbiaujančių miestų aptarti temas, patenkančias į šios programos prioritetų sritį. Sutelkiant piliečius vietos ir ES lygmeniu diskutuoti konkrečiomis Europos politikos dienotvarkės temomis, šia priemone siekiama paskatinti piliečių dalyvavimą Sąjungos politikos formavimo procesuose ir sukurti galimybę visuomenės įsitraukimui bei savanorystei Europos lygiu. Daugiau apie Miestų partnerystės priemonę skaitykite Programos vadove.

Miestų tinklai – pagal šią priemonę savivaldybės/regionai ir jų asociacijos, kartu plėtojantys bendrą temą ilgalaikėje perspektyvoje, yra kviečiamos jungtis į tinklus tam, jog jų bendradarbiavimas būtų tvaresnis bei būtų galimybė pasidalinti gerąja patirtimi. Daugiau apie Miestų partnerių tinklų priemonę skaitykite Programos vadove.

Pilietinės visuomenės projektai – šia priemone siekiama skirti paramą projektams, įgyvendinamiems tarptautinio bendradarbiavimo ir tinklų pagrindu, kurie tiesiogiai įtraukia piliečius. Projektai turėtų suburti skirtingų sričių piliečius veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su Sąjungos politika, siekiant, jog būtų užtikrinta galimybė tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo procesuose. Daugiau apie Pilietinės visuomenės projektų priemonę skaitykite Programos vadove.

Kokie šios krypties prioritetai?


Pirmenybė teikiama iniciatyvoms ir projektams atitinkantiems bendruosius Programos prioritetus ir metinius 2020 m. prioritetus:
1. Diskusija apie Europos ateitį ir euroskepticizmo apsvarstymas;
2. Solidarumo skatinimas;
3. Tarpkultūrinio dialogo ir tarpusavio supratimo stiprinimas bei kova su imigrantų ir mažumų grupių stigmatizacija.

Išsamesnį kiekvieno programos prioriteto aprašymą 2020 metams, galite rasti EACEA puslapyje: Programme priorities 2020

Kalendorius


Miestų partnerystė
Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. vasario 4 d. (projektams, kurie įgyvendinami tarp 2020 m. liepos 1 d. ir 2021 m. kovo 31 d.)
2020 m. rugsėjo 1 d. (projektams, kurie įgyvendinami tarp 2021 m. vasario 1 d. ir 2021 m. spalio 31 d.)

Miestų tinklai
Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. kovo 3 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir 2021 m. vasario 28 d.)
2020 m. rugsėjo 1 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2021 m. kovo 1 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d.)

Pilietinės visuomenės projektai
Paraiškų teikimo terminai:
2020 m. rugsėjo 1 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2021 m. kovo 1 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d.)
Organizacijos, projektų įgyvendinimą pradėjusios dar negavus Paramos skyrimo nutarimo (prieš paskelbiant atrankos rezultatus), turėtų žinoti, jog daro tai prisiimdamos riziką, jog jų projektas gali būti neatrinktas paramai gauti.Paraiškos turi būti pateiktos iki paraiškos teikimo termino dienos 12:00 val. (vidurdienio, Briuselio laiku; 13:00 val. Lietuvos laiku). Jei paraiškos teikimo terminas yra savaitgalio diena, paraiškos teikimo terminas yra nukeliamas į pirmą darbo dieną po savaitgalio.
Paraiškas teikusios organizacijos apie atrankos rezultatus bus informuotos per keturis mėnesius po paraiškos teikimo termino.

Kokio pobūdžio parama skiriama?


Veiklos dotacijos – parama projekto, įgyvendinamo apibrėžtu laikotarpiu, veikloms.

Miestų partnerystė:
Maksimali projektui skiriama parama – 25 000 €.
Maksimali renginio trukmė – 21 diena.

Miestų partnerių tinklai:
Maksimali projektui skiriama parama – 150 000 €.
Maksimali projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Pilietinės visuomenės projektai:
Maksimali projektui skiriama parama – 150 000 €.
Maksimali projekto trukmė – 18 mėnesių.

Kas gali teikti paraiškas?


Priklausomai nuo priemonės taikomi skirtingi kriterijai:
Miestų partnerystė – miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai arba kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios organizacijas. Projektas turi įtraukti bent iš 2 programoje dalyvaujančias valstybes.
Miestų tinklai – miestai/savivaldybės, jų giminiavimosi komitetai, tinklai, vietos/regiono valdžios organizacijos, vietos valdžios organizacijų federacijos/asociacijos arba kitos ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos savivaldos organizacijas. Projektas turi įtraukti savivaldybes iš bent 4 programoje dalyvaujančių valstybių.
Pilietinės visuomenės projektai – ne pelno organizacijos, tame tarpe pilietinės visuomenės organizacijos, švietimo, kultūros ar tyrimų institucijos. Projekte taip pat gali dalyvauti viešojo sektoriaus vietos/regioninės valdžios institucijos. Projektas turi įtraukti organizacijas iš bent 3 programoje dalyvaujančių valstybių.

Kaip pateikti paraišką?


Informaciją apie tai, kaip pateikti paraiškas, kaip jos yra atrenkamos ir kas būna gavus finansavimą, galite rasti skiltyje Paraiškų formos.

Daugiau informacijos apie kryptį


Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) tinklalapyje, skirtame „Europa piliečiams“ programai, skiltyje Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas (Democratic engagement and civic participation) rasite Programos vadovą, paraiškų formas, paraiškų teikimo terminus ir sąlygas.

Jei turite klausimų apie šią kryptį, pirmiausiai kviečiame kreiptis į „Europa piliečiams“ biurą Lietuvoje. Taip pat informacijos galite teirautis vykdomojoje agentūroje EACEA.

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios agentūros (EACEA) kontaktai 2 krypčiai - Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas:
EACEA – Unit B3 Europe for Citizens
Rue de Spa 2 (SPA2 3/89)
B-1000 Brussels - Belgium
EACEA-B3-TT-NT@ec.europa.eu (Miestų partnerystė ir Miestų tinklai)
EACEA-B3-CIVIL-SOCIETY@ec.europa.eu (Pilietinės visuomenės projektai)