LT EN

Programos dalyviams:

Paraiškų formos

Visoms kryptims ir priemonėms projektų pasiūlymai turi būti pateikti naudojant elektroninę paraiškos formą. Pateikus eFormą, jūsų projekto pasiūlymas keliauja į Briuselyje esančią Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančiąją agentūrą EACEA, kur projekto vertinimas ir paramos skyrimas vykdomas centralizuotai.

Prieš teikiant paraišką:


1. Atidžiai perskaitykite Programos vadovą / kvietimą teikti paraiškas.
2. Paraišką teikianti organizacija turi būti užsiregistravusi Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos sistemoje (EU Login, ECAS, European Commission Authentification Service). Jei dar nesate užsiregistravę, paspauskite čia, tam jog sukurtumėte savo paskyrą, o ją sukūrę, grįžkite į šį puslapį.

Paraiškos forma:


1. Kiekviena į jūsų projektą įtraukta organizacija (paraiškos teikėjas ir partneriai) turi užsiregistruoti Dalyvių registre (Funding & Tenders Opportunities portale) ir gauti Dalyvio identifikacijos kodą (Participant Identification Code – PIC). Dalyvio identifikacijos kodą bus prašoma nurodyti paraiškos formoje. Prisijungimui prie Dalyvių registro jums reikės turėti Europos Komisijos autentifikavimo tarnybos (ECAS) vartotojo vardą ir slaptažodį (EU Login).

2. Susikurkite savo oficialią elektroninę paraiškos formą (atsidariusio puslapio apačioje paspaudus mygtuką Create new application eForm), dar vadinamą eForma. Tam, jog susikurtumėte eFormą, būsite paprašyti be pertraukos atlikti šiuos žingsnius:
  • pasirinkti jus dominančią programą ir jos kryptį ar priemonę;
  • pasirinkti eFormos kalbą;
  • pridėti organizacijas, dalyvaujančias jūsų siūlomame projekte (paraiškos teikėjo bei partnerių PIC numeriai);
  • sugeneruoti eFormą;
  • išsaugoti eFormą savo kompiuteryje (.pdf failas, kurį savo kompiuteryje galite pildyti, užsaugoti ir tęsti duomenų pildymą atsidarius kitu metu);
  • pildant eFormą nuolatos išsaugoti failą.

Paraiškos pateikimas


1. Nepamirškite užpildyti ir prisegti privalomus papildomus dokumentus prie eFormos. Visoms priemonėms prie eFormos yra reikalaujama prisegti Garbės deklaraciją (Declation on honour). Ją galite rasti agentūros tinklalapio Funding skiltyje pasirinkę jus dominančią priemonę.
2. Pabaigus pildyti paraiškos eFormą ir prisegus priedus, patvirtinkite ją paspaudus Validate mygtuką. Paspaudus šį mygtuką automatiškai bus patikrinta, ar jūsų paraiška pilnai užpildyta. Jei paraiškoje neliko klaidų, ją galėsite pateikti prisijungę prie interneto.
3. Pateikius paraišką internetu, kontaktinio asmens adresu turėtų ateiti paraiškos pateikimą patvirtinantis elektroninis laiškas su nurodytu paraiškos peteikimo numeriu. Taip pat, paraiškos pateikimo numeris turi atsirasti kiekvieno paraiškos lapo apačioje. Jei numeris neatsirado ar susidūrėte su kitomis techninėmis problemomis, prašome kreiptis į Briuselyje esantį techninės pagalbos centrą.
Atspausdintos paraiškos formos bei pridedamų dokumentų KOPIJOS SIŲSTI NEREIKIA.


Papildomi dokumentai, kuriuos reikia siųsti TIK jei to paprašo agentūra EACEA.


Teikiant paraišką, šių papildomų dokumentų pridėti nereikia, tačiau vertinimo procese agentūra gali paprašyti juos pateikti papapildomai:
  • Finansinio pajėgumo forma (Financial capacity form); ją pateikti gali paprašyti, jei prašoma parama viršyja 60 tūkst. eurų (netaikoma viešojo sektoriaus įstaigoms). Tokiu atveju prie tinkamai užpildytos finansinio pjėgumo formos turi būti pridėtos paskutinių uždarytų finansinių metų finansinės ataskaitos (balansas, pelno ir nuostolio ataskaita).
  • Miestų partnerystės ir miestų tinklų projektams - įrodymų, kad jūsų organizacija veikia vienos arba kelių vietos valdžios institucijų vardu (taikoma tik ne pelno organizacijoms ir giminiavimosi komitetams).

Kaip atrenkamos paraiškos?


Taikomi tinkamumo, atmetimo, atrankos ir paramos skyrimo kriterijai. Išsamesnę informaciją apie šiuos kriterijus galite rasti Programos vadovo 5 skyriuje - Vertinimo ir atrankos procedūra.
Paraišką teikiančios organizacijos turi:
  • turėti pakankamus finansinius resursus, kad galėtų vykdyti veiklą siūlomo projekto laikotarpiu (finansinio pajėgumo patikrinimas netaikomas viešojo sektoriaus organizacijoms bei organizacijoms, kurios prašo mažesnės nei 60 000 € paramos);
  • turėti profesines kompetencijas ir motyvaciją siūlomam projektui įgyvendinti.

Siūlomi projektai tuomet yra vertinami pagal paramos skyrimo kriterijus (Programos vadove juos rasite 5.5 punkte - Paramos skyrimo kriterijai):
- atitikimą programos tikslams ir krypties, kuriai teikiamas projektas, tikslams;
- projekto veiklos plano kokybę;
- numatomą sklaidą;
- poveikį ir piliečių įtraukimą.
Kiek tai įmanoma, atrankos metu bus atsižvelgiama į geografinio balanso užtikrinimą.

Kas nutinka, jei jūsų projektas yra atrenkamas?


Jei patvirtinama, jog jūsų projektas buvo atrinktas, jums bus atsiųstas Sprendimas skirti paramą (Grant Decision), nustatantis išsamias paramos sąlygas bei paramos dydį. Išankstinis finansavimas bus skiriamas pagal Programos vadove numatytas sąlygas (kiekvienai krypčiai ir priemonei skirtingos). Išsamesnę informaciją apie finansines ir sutarties sąlygas galite rasti Programos vadovo III skyriuje - Finansinės ir sutartinės sąlygos.