LT EN

Programos dalyviams:

Dažnai užduodami klausimai

Jei dažniausiai užduodamų klausimų sąraše nerandate Jums kilusio klausimo ar atsakymo, kviečiame į mus kreiptis elektroniniu paštu (Kontaktai)

BENDRIEJI KLAUSIMAI


Europos Sąjungos skiriama parama negalima padengti visų projekto išlaidų. Kiek paraiškos teikėjas turi prisidėti prie projekto? Ar yra maksimalus ko-finansavimo procentas iš ES?


Parama yra apskaičiuojama remiantis nustatyto dydžio paramos sistema, kurioje yra fiksuotos sumos kiekvienam renginiui. Šie parametrai galioja visoms šalims. Nustatyto dydžio sumos buvo sukurtos tam, kad būtų išvengta skirti paramą visoms projekto išlaidoms padengti. Paramos gavėjas neprivalo pateikti įrodymų apie finansavimą iš kitų šaltinių teikiant paraišką, taip pat nėra nustatyta, kiek procentų turi prisidėti paraiškos teikėjas. Paraiškos formoje nurodoma paramos suma (skiltis C.5 Budget) yra tokia suma, kurią galite gauti projektui (jei jis yra atrenkamas ekspertų). Ši suma neatspindi viso projekto biudžeto. Paraiškos formos C5. Budget skiltyje nurodoma suma taip pat turi būti įrašoma ir Sąžiningumo/garbės deklaracijoje (Declaration on Honour).

Kaip veikia nustatyto dydžio sumų sistema?


Miestų partnerystės priemonei nustatyto dydžio suma yra taikoma atsižvelgiant tik į tarptautinių dalyvių (partnerių atsiųstų dalyvių iš kitų šalių nei kad vyksta renginys) skaičių.
Kitoms kryptims ir priemonėms nustatyto dydžio parama yra skiriama atsižvelgiant į tris parametrus, kurie yra laikomi piliečių veikloms būtinais elementais: dalyvių (vietinių ir tarptautinių) skaičius, renginyje įtrauktų šalių skaičius ir planuojamų renginių skaičius, nepriklausomai nuo to, kokios veiklos bus vykdomos juose.
Europos atminimo ir Pilietinės visuomenės projektų priemonėms taip pat sistema papildomai leidžia gauti paramą parengiamosioms veikloms, kuri yra apskaičiuojama atsižvelgiant į unikalių dalyvių skaičių (nepriklausomai nuo to, kiek kartų jie dalyvauja šiose veiklose). Vienam projektui gali būti skiriama viena parama parengiamosioms veikloms.
Remiantis nustatyto dydžio paramos sistema, iš paramos gavėjo nėra prašoma pateikti dalyvių sąrašo galutinėje ataskaitoje. Taip pat vykdančiąjai agentūrai EACEA nereikia siųsti išlaidų ataskaitos ar biudžeto su jame išvardintomis išlaidomis. Norint gauti galutinį paramos mokėjimą reikia paramos gavėjo interneto puslapyje viešai paskelbti informaciją apie projektą, nurodant renginių datas, dalyvių skaičius pagal juose dalyvavusias šalis, trumpą veiklų aprašymą ir t. t. Taip pat dalyvių sąrašus turite turėti pas save tam atvejui, jei būtų vykdomas auditas. Audito atveju paramos gavėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius projekto veiklų įgyvendinimą.

„Nustatyto dydžio suma yra apskaičiuojama remiantis dalyvių ir dalyvaujančių šalių skaičiumi“. Ką reiškia „dalyvaujančių šalių skaičius“?


Visoms priemonėms, išskyrus Miestų partnerystę, dalyvaujančių šalių skaičius reiškia renginio dalyvių atstovaujamas šalis. Renginiuose gali dalyvauti žmonės iš kitų šalių, nei kad projekto partneriai, su sąlyga, jog jie atstovauja programoje „Europa piliečiams“ dalyvaujančias šalis.

Ar ta pati organizacija gali pateikti daugiau nei vieną paraišką tai pačiai priemonei? Ar gali ta pati organizacija būti ir paraišką teikiančia ir partnere kitame projekte?


Taip, ta pati organizacija gali teikti kelias paraiškas tai pačiai priemonei, jei tai yra skirtingi projektai. Taip pat ir pateikusi paraišką, ta pati organizacija gali būti ir partnere kitame projekte.

Ar gali projektas gauti daugiau nei vieną ES paramą?


Ne, negali. Ne pelno principas nustato, jog kiekvienas projektas gali gauti tik vieną paramą iš ES šaltinių tai pačiai veiklai. Todėl paraišką teikiančios organizacijos privalo paraiškoje nurodyti, ar „Europa piliečiams“ programai siūlomas projektas taip pat yra pateiktas kitos ES programos finansavimui gauti, nurodant tos programos pavadinimą ir prašomą sumą (paraiškos formos skiltis B.3 Other EU grants (kita ES parama)). Atsiminkite, jog paraišką kelioms programoms vienu metu jūsų organizacija pateikti gali, tačiau parama bus skirta tik iš vienos.

Ar kiekviena organizacija turi nurodyti visas iš ES gautas paramas, ar tik paramą, gautą iš „Europa piliečiams“ programos?


Kiekviena organizacija turi pateikti informaciją apie bet kokią iš ES gautą paramą.

Kurios šalys be ES valstybių narių dar gali dalyvauti programoje „Europa piliečiams“?


Tam, jog kitų valstybių organizacijos galėtų dalyvauti programoje „Europa piliečiams“ šios šalys turi išreikšti norą ir pasirašyti susitarimą su Europos Komisija dėl dalyvavimo programoje. Iš tų šalių, kurios galėtų dalyvauti programoje „Europa piliečiams“, šiuo metu susitarimo memorandumą yra pasirašiusios Juodkalnija, Serbija ir Makedonija. Susitarimas dar nepasirašytas, tačiau norą dalyvauti programoje taip pat išreiškė Albanija bei Bosnija ir Hercegovina. Naujausią informaciją apie prisijungusias šalis galite rasti vykdančiosios agentūros EACEA tinklalapyje.

Ar programoje „Europa piliečiams“ nedalyvaujančių valstybių dalyvių išlaidos bus laikomos tinkamomis?


Ne. Trečiųjų šalių piliečiai projekto veiklose dalyvauti gali, tačiau su jais susijusios išlaidos nėra laikomos tinkamomis ir privalo būti padengtos iš papildomų šaltinių.

Kokie yra programos „Europa piliečiams“ metiniai prioritetai?


Šiuos prioritetus kasmet nustato programos komitetas ir juos galima rasti čia: http://pilieciams.eu/metiniai-prioritetai.

Ar pelno siekianti organizacija gali teikti paraiškas?


Ne, pelno siekiančios organizacijos šioje programoje yra laikomos netinkamomis ir paraiškos teikti negali. Programa orientuota tik į ne pelno sektorių.

Ar gali paraišką programai „Europa piliečiams“ teikti privatus asmuo?


Programa „Europa piliečiams“ neremia projektų, kurie yra pateikti privačių asmenų, išskyrus tuos atvejus, kai yra skelbiami kvietimai dalyvauti viešuosiuose pirkimuose tam tikroms paslaugoms įsigyti (tokie kvietimai atsiradus poreikiui skelbiami vykdančiosios agentūros EACEA tinklalapyje.

Ar paraišką teikianti organizacija turi būti pasirašiusi susitarimus su partnerėmis organizacijomis?


Ne, šioje programoje susitarimų tarp partnerių nėra prašoma turėti nei teikiant paraišką, nei vėlesniuose etapuose. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog tik paraišką teikianti organizacija (partneriams tai negalioja) prie eParaiškos formos turi prisegti oficialaus atstovo pasirašytą Sąžiningumo/garbės deklaraciją.

Kaip parama bus paskirstyta tarp partnerių?


Paramos skyrimo nutarimas (Grant Decision) programoje „Europa piliečiams“ yra sudaromas su viena organizacija, todėl jei projektas yra atrenkamas, parama yra pervedama paraišką teikusiai organizacijai. Paramos gavėjas yra atsakingas už tolimesnius veiksmus, susijusius su Paramos skyrimo nutarime nustatytomis taisyklėmis ir iš jų kylančius teisinius įsipareigojimus. Bet kokie susitarimai tarp projekto partnerių yra vidinės procedūros, kurias nustato paraišką teikusi organizacija ir partneriai, ir kurios turi atitikti Paramos skyrimo nutarime numatytas sąlygas.

Kur galėčiau rasti Parmos skyrimo nutarimo bendrąsias sąlygas?


Šiuo metu galiojančias bendrąsias Paramos skyrimo nutarimo sąlygas galima rasti vykdančiosios agentūros tinklalapyje, skiltyje Calls for proposals, po tituline eilute General conditions for grant decisions awarded as from September 2013, skiltyje II. Grant Decision for an Action, eilute Financing exclusively by lump sum(s) contribution(s) and/or unit cost contribution(s). Nuoroda: http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/document-register_en.

Kada bus paskelbti atrankos rezultatai?


Paraiškas teikusios organizacijos apie atrankos procedūras turi būti informuojami vėliausiai per keturis mėnesius po paraiškos pateikimo termino. Per šiuos keturis mėnesius vyksta projektų įvertinimo ir atrinkimo procedūra, kuri yra užbaigiama paramos skyrimo nutarimo pasirašymu. Tik tada, kai baigiamos šios procedūros, projektų atrankos rezultatai bus paskelbti šiame tinklalapyje: http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/selection-results_en. Be to, paraiškas teikusios organizacijos (tiek atrinktos paramai gauti, tiek neatrinktos) bus informuotos raštu.

PARAIŠKOS PATEIKIMASAr galima kur nors rasti paramos dydžio skaičiuoklę?


Paramos dydžio skaičiuoklė yra automatiškai integruota į eParaiškos formą (skiltis C.5). Jokie papildomi dokumentai su skaičiuoklėmis nėra prisegami prie paraiškos formos.

Kaip reikėtų užpildyti paraiškos formos skiltis, kurios susijusios su projekto dalyvių skaičiumi?


eParaiškoje yra kelios dalys, susijusios su organizacijomis ir dalyviais, įtrauktais į projekto veiklas, kurias bus prašoma užpildyti:
- Skiltyje C.3 reikia nurodyti dalyvius, deleguotus partnerių ir paraišką teikusios organizacijos, kurie dalyvauja projekto veiklose;
- Skiltyje C.5a (išskyrus Miestų partnerystė) yra automatinė paramos skaičiuoklė, kurią reikia užpildyti suvedant dalyvių skaičių, dalyvaujančių valstybių skaičių ir planuojamų renginių skaičių. Šioje skiltyje nurodytos veiklos turi atspindėti paramai gauti tinkamų dalyvių ir šalių skaičių.
- Skiltyje C.5b nurodoma kiek žmonių dalyvaus parengiamosiose veiklose (taikoma tik Europos atminimo ir Pilietinės visuomenės organizacijų priemonėms) tiek iš paraišką teikiančios organizacijos, tiek iš partnerių pusės, jeigu tokios veiklos yra numatomos. Pagal tai automatiškai paskaičiuojama nustatyto dydžio parama šioms veikloms.
- F skiltyje reikia nurodyti žmonių skaičių, kuriuos numatyta veikla pasieks netiesiogiai (tame tarpe per socialinius tinklus, telekonferencijas, žiniasklaidą ir pan.)

Ar prie eParaiškos reikia prikabinti Teisės subjekto (Legal Entity form) ir Banko duomenų (Financial Identification form) formas?


Prie eParaiškos formos nereikia prikabinti Teisės subjekto ar Finansinių duomenų formą. Šias fomas reikia įkelti registruojant organizaciją Dalyvių portale (http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/home.html).
Jei turite techninių klausimų apie Dalyvių portalą ir kaip jame įkelti dokumentus, galite kreiptis į Briuselyje esantį pagalbos centrą el.paštu EC-RESEARCH-IT-HELPDESK@ec.europa.eu.
Kai baigiate pildyti eParaiškos formą, prie jos prisegti reikia vienintelį dokumentą – Sąžiningumo/garbės deklaraciją (Declaration on Honour), pasirašytą paraišką teikiančios organizacijos oficialaus atstovo (partneriams nereikia).

Ar reikia pildyti Finansinio pajėgumo formą?


Finansinio pajėgumo formą (Financial Capacity form) reikės pildyti:
- tik ne biudžetinėms ir ne viešojo sektoriaus organizacijoms;
- tik tuo atveju, kai iš programos prašoma suma viršija 60 000 eurų;
- tik tada, jei vėlesniuose paraiškos vertinimo etapuose šį dokumentą paprašys užpildyti ir atsiųsti agentūra EACEA.
Jei šio dokumento prašoma, užpildžius jį dar reikės prisegti praeitų finansinių metų finansines ataskaitų (pelno-nuostolio ataskaitą ir balansą) kopijas.