LT EN

Svarbi žinia! Naujasis kontaktų punktas Lietuvoje - Europos socialinio fondo agentūra

2021 07 08
Europos socialinio fondo agentūra LR Vyriausybės nutarimu ir Europos Komisijos pritarimu paskirta ES Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos (angl. Citizens, equality, rights and values programme) kontaktiniu punktu Lietuvoje, kuris netrukus pradės vystyti savo veiklą.

Programos kontaktinis punktas bus atsakingas už nešališkų gairių, praktinės informacijos ir pagalbos teikimą pareiškėjams, suinteresuotiesiems subjektams ir paramos gavėjams visais su programa susijusiais klausimais, įskaitant paraiškų teikimo procedūrą.

Programos valdymo (paraiškų vertinimo, projektų administravimo ir pan.) funkciją vykdo Europos švietimo ir kultūros vykdomoji agentūra (angl. European Education and Culture Executive Agency – EACEA).

Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programa siekiama apsaugoti ir skatinti ES sutartyse ir pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir vertybes, remiant pilietinės visuomenės organizacijas ir skatinant piliečių dalyvavimą ES demokratiniame gyvenime. Ši programa yra sukurta dviejų anksčiau sėkmingai veikusių programų – „Europa piliečiams“ (angl. Europe for Citizens) ir „Teisės, lygybė, pilietiškumas“ (angl. Rights, Equality, Citizenship) – pagrindu ir sieks konkrečių tikslų (kurie atitinka paprogrames):

• saugoti ir propaguoti ES vertybes (ES vertybių paprogramė);
• propaguoti teises, nediskriminavimą ir lygybę, įskaitant lyčių lygybę, ir skatinti lyčių aspekto integravimą bei nediskriminavimo aspekto integravimą (Lygybės, teisių ir lyčių lygybės paprogramė);
• skatinti piliečių aktyvumą ir dalyvavimą demokratiniame ES gyvenime bei įvairių valstybių narių piliečių mainus ir didinti informuotumą apie jų bendrą Europos istoriją (Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo paprogramė);
• kovoti su smurtu, įskaitant smurtą dėl lyties (Paprogramė „Daphne“).

Programa patvirtinta 7 metų laikotarpiui (2021-2027 m.) ir jos įgyvendinimo finansinis paketas sudaro apie 1,5 mlrd. eurų.

Daugiau informacijos apie programą ir šiuo metu paskelbtus kvietimus teikti paraiškas galima rasti Europos Komisijos finansavimo galimybių portale Funding & Tender Opportunities.

Kilus klausimams dėl programos įgyvendinimo galimybių galite kreiptis į Europos socialinio fondo agentūroje už programą atsakingą asmenį Dianą Naujalę, tel. 8 611 86648, el. p. diana.naujale@esf.lt

Tuo tarpu programos „Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje savo veiklą baigė kartu su šios programos įgyvendinimo laikotarpio pabaiga. Tačiau informaciją apie programos įgyvendinimą 2014-2020 m. bei Lietuvos dalyvavimą joje dar visus metus galėsite rasti mūsų tinklalapyje www.pilieciams.eu. Dėkojame su mumis bendravusioms ir bendradarbiavusioms organizacijoms. Linkime sėkmės plėtojant idėjas ateityje!