LT EN

Kovo 3 d. - Miestų tinklų priemonės paraiškų teikimo terminas

2020 02 13
Programa

Miestų tinklų priemonė


Tos pačios tematikos projektus vykdančios savivaldybės ir asociacijos ilgainiui gali pageidauti sukurti miestų tinklus ir taip savo bendradarbiavimą padaryti tvaresnį. Savivaldybių tinklų kūrimas bendros svarbos klausimams spręsti – svarbi dalijimosi gerąja patirtimi priemonė. Miestų partnerystė – tvirta savivaldybes jungianti grandis, todėl iš miestų partnerystės grandžių sudarytų tinklų potencialas turėtų būti išnaudojamas siekiant užtikrinti ilgalaikį miestų bendradarbiavimą įvairia tematika. Europos Komisija remia tokių tinklų kūrimą – jie svarbūs tuo, kad padeda užtikrinti organizuotą, intensyvų ir daugialypį bendradarbiavimą ir taip prisideda prie kuo didesnio Programos poveikio tikslo.

Tikimasi, kad miestų tinklai:
- sudarys sąlygas imtis veiklos bent 4 projekto renginiuose; tikimasi, kad tokie miestų tinklų renginiai bus apibrėžto laikotarpio ir kad per juos bus vykdoma įvairi bendros svarbos klausimui (-ams) skirta veikla, kurią numatoma vykdyti siekiant įgyvendinti Programos tikslus arba daugiamečius prioritetus;
- turės apibrėžtas tikslines grupes, kurioms pasirinktos temos bus ypač svarbios, ir įtrauks toje srityje aktyviai veikiančius bendruomenės narius (t. y. ekspertus, vietos asociacijas, piliečius ir piliečių grupes, tiesiogiai susijusias su konkrečia tema, ir t. t.);
- sutelks piliečius visoje Europoje – projekte turėtų dalyvauti bent 30 proc. kviestinių dalyvių. Kviestiniai dalyviai yra keliaujančios delegacijos iš reikalavimus atitinkančių valstybių projekto partnerių, išskyrus valstybę, kurioje rengiamas miestų partnerystės renginys10.
- dalyvaujantiems miestams bus būsimų iniciatyvų ir veiksmų pagrindas sprendžiant šiuo metu aktualius arba kitus bendros svarbos klausimus.

Paramos dydis. Didžiausia miestų tinklų projektui skiriama dotacijos suma – 150 000 EUR.

Kas gali teikti paraišką ar būti partneriais? Miestai ir (arba) savivaldybės arba jų partnerystės komitetai arba tinklai; kitų lygmenų vietos / regioninės valdžios institucijos; vietos valdžios institucijų federacijos / asociacijos; ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijoms (pvz. savivaldybėms pavaldžios įstaigos). Kitos projekte dalyvaujančios organizacijos taip pat gali būti ne pelno pilietinės visuomenės organizacijos.

Partnerių skaičius. Projekte turi dalyvauti bent keturių tinkamų dalyvauti valstybių, iš kurių bent dvi – ES valstybės narės, savivaldybės.

Projekto veiklų vieta. Veikla turi būti vykdoma skirtingose tinkamose dalyvauti programos valstybėse.

Mažiausias veiklų skaičius. Kiekviename projekte turi būti numatyti bent 4 renginiai/veiklos.

Projekto trukmė. Projektas turi prasidėti tinkamumo finansuoti laikotarpiu (žr. žemiau paraiškų teikimo terminus). Ilgiausia projekto trukmė – 24 mėnesiai.

Paraiškų teikimo terminai.
2020 m. kovo 3 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2020 m. rugsėjo 1 d. ir 2021 m. vasario 28 d.)
2020 m. rugsėjo 1 d. (projektams, kurie prasideda tarp 2021 m. kovo 1 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d.)

Daugiau informacijos apie priemonę: EACEA puslapyje