LT EN

„Europos pilietinės visuomenės namų“ įkūrimo galimybių studija

2014 09 24
Tyrimai
5 iš 10 Europos Sąjungos (ES) gyventojų mano, kad jie nėra gerai informuoti apie savo kaip ES piliečio teises ir norėtų apie jas sužinoti daugiau. Pastaraisiais metais pasitikėjimas Europos Sąjunga mažėja, piliečiai jaučiasi atskirti nuo ES institucijų ir mano, kad į jų balsą sprendimų priėmimo procese yra mažai atsižvelgiama. Iš kitos pusės, rodos, kad piliečiai iš ES tikisi daug, pavyzdžiui efektyvių ekonominės krizės sprendimo būdų. Šiame kontekste ES institucijos ieško galimybių pagerinti visuomenės įsitraukimą į ES dienotvarkės svarstymus bei politikos formavimo procesus.
2013 metais Europos Parlamente buvo teigiamai nubalsuota už parengiamąsias „Europos pilietinės visuomenės namų“ steigimo veiklas. Įsteigus „Europos pilietinės visuomenės namus“ būtų suteikta fizinė vieta, kuri veiktų kaip piliečiams bei pilietinės visuomenės organizacijoms atviras Europos teisių bei pilietinio dalyvavimo išteklių centras bei konsultacijų biuras, tai pat tarnautų kaip vartotojui draugiška erdvė, kurioje būtų kolektyviai svarstomos naujos idėjos, keičiamasi patirtimi bei mezgami kontaktai tarp bendraminčių, kuriems rūpi Europos ateitis.
Tam, jog būtų atidžiau įsigilinta į piliečių ir pilietinės visuomenės poreikius, o aktyvios egzistuojančios iniciatyvos būtų labiau įtraukiamos į ES formavimo procesus, Europos Komisijos Komunikacijos generalinis direktoratas užsakė atlikti tyrimą apie „Europos pilietinės visuomenės namų“ įkūrimą (tyrimą atliko tyrimų bendrovė ICF GHK kartu su Technopolis).
Šioje studijoje pirmiausiai buvo tiriamas tokių Europos namų poreikis, atsižvelgiant į tai, kokius esamus trūkumus būtų galima per juos pašalinti, ir kaip tokia institucija galėtų prisidėti prie egzistuojančių iniciatyvų ir organizacijų. Taip pat buvo vertinamos šio projekto galimybės ir kokiais būdais ES galėtų Europos namus remti.

Be apibendrintos Europoje veikiančių organizacijų žemėlapio apžvalgos, tyrimo metu išryškėjusių poreikių sprendimo būdų bei rekomendacijų tolimesnei Europos namų plėtojimo veiklai, itin rekomenduojame atkreipti dėmesį į 3 tyrimo ataskaitos skiltį, kurioje aptariami išryškėję sektoriaus poreikiai.

Piliečių poreikiai:
 • Pagrindinės žinios apie Europos Sąjungą
 • Suprantama ir aiškiai pateikiama informacija apie ES ir ES piliečių teises
 • Geresnis prieinamumas prie informacijos / tiesiogiai piliečiams aktualios informacijos pateikimas
 • Lengvesni būdai pasinaudoti ES konsultacine pagalba (susijusia su piliečių teisėmis ES)
 • Vietos / nacionaliniai informacijos centrai
 • Patogesni tiesioginio bendravimo su ES politikos formuotojais mechanizmai
 • Geresni įsitraukimo į politikos formavimo procesą mechanizmai
 • Nepasitikėjimo ES politikos formuotojais mažinimas
 • Naujų pilietinio dalyvavimo formų rėmimas

Pilietinės visuomenės organizacijų poreikiai:
 • Kad esamos struktūros labiau atsižvelgtų į pilietinės visuomenės organizacijų poreikį dalyvauti ES reikalų sprendimo procese
 • Plėsti pilietinės visuomenės organizacijų tarpusavio ryšius
 • Išteklių sutelkimas nacionaliniu ir ES lygiu – mažų pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimas
 • Pasidalinimas žiniomis nacionaliniu ir ES lygiu – mažų pilietinės visuomenės organizacijų įtraukimas
 • Konsultacijos ir informacijos suteikimas rengiant paraiškas paramai gauti
 • Santykių tarp nacionalinių ir Europos mastu veikiančių pilietinės visuomenės organizacijų gerinimas
 • Lengvesnis prieinamumas nacionalinėms pilietinės visuomenės organizacijoms dalyvauti dialoge su Europos Sąjunga bei jos politikos formavime
 • Skaidrumo didinimas ir informacijos apie pilietinės visuomenės organizacijų dalyvavimą politikos formavimo procese pateikimas

Savo projektuose siūlydami metodus, kaip bent iš dalies būtų galima tenkinti šioje skiltyje išskiriamus ir detalizuojamus piliečių bei pilietinės visuomenės organizacijų poreikius, tuo pačiu atsakytumėte į programos „Europa piliečiams“ keliamus uždavinius bei parodytumėte glaudų savo projekto ryšį su programos prioritetais.

Su išsamia tyrimo ataskaita (anglų kalba) galite susipažinti čia:
Ex ante appraisal and feasibility study on the establishment of a European house for civil society (COMM C2/4/2013, 2014-06-25)