LT EN

Artimiausias ir paskutinis „Europa piliečiams“ programos paraiškų terminas - 2020 m. rugsėjo 1 d.

2020 05 27
Programa
2020 m. rugsėjo 1 d. yra paskutinis programos „Europa piliečiams“ (2014-2020) terminas visoms trims 2 krypties priemonėms – Miestų partnerystei, Miestų tinklams ir Pilietinės visuomenės projektams. Pagal 2 kryptį „Demokratinis įsipareigojimas ir piliečių dalyvavimas“ remiama veikla, susijusi su piliečių dalyvavimu plačiausia prasme, pirmenybę teikiant iniciatyvoms ir projektams, susijusiems su Sąjungos politine darbotvarke bei numatytiems metiniams prioritetams. Nuo 2021 m. dabartinės „Europa piliečiams“ programos finansuojamas priemones ketinama įjungti į naują ES programą Teisės ir vertybės (Rights and Values), kurios pasiūlymas šiuo metu yra svarstomas 2021-2027 m. daugiametės finansinės perspektyvos rėmuose.

Miestų partnerystė – priemonė skirta vieno susitikimo/renginio (iki 21 d. trukmės) projektams, kurie suburia platų bendradarbiaujančių miestų piliečių ratą ir kuriais vietos ir ES lygmeniu diskutuojamos Europos politikos dienotvarkės temos bei skatinamas piliečių dalyvavimas Sąjungos politikos formavimo procesuose. Paraiškas teikti gali bent 2 ES šalių savivaldybės, ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos savivaldos institucijas (muziejai, bibliotekos, kultūros centrai, mokyklos, NVO ir pan.). Projektas turi būti įgyvendinamas tarp 2021 m. vasario 1 d. ir 2021 m. spalio 31 d., į veiklas įtraukiant mažiausiai 25 užsienio dalyvius. Nuo 5000 iki 25000 EUR parama skiriama nustatyto dydžio sumomis (paskaičiuojama remiantis užsienio dalyvių skaičiumi).

Miestų tinklai – pagal šią priemonę savivaldybės/regionai ir jų asociacijos, kartu plėtojantys bendrą temą ilgalaikėje perspektyvoje, yra kviečiamos jungtis į tinklus tam, jog jų bendradarbiavimas būtų tvaresnis bei būtų galimybė pasidalinti gerąja patirtimi. Tai mažiausiai 4 renginių projektai, kurių paraiškas teikia bent 4 šalių savivaldybės, regionų institucijos, vietos valdžios asociacijos, taip pat ne pelno organizacijos, atstovaujančios vietos valdžios institucijas. Projektas turi prasidėti tarp 2021 m. kovo 1 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d. ir gali tęstis iki 24 mėn. Maksimali parama 150000 EUR, o jos dydis apskaičiuojamas pagal nustatyto dydžio sumas, skirtas vienam renginiui (priklausomai nuo jame dalyvaujančių valstybių ir asmenų skaičiaus).

Pilietinės visuomenės projektai – šia priemone siekiama skirti paramą projektams, įgyvendinamiems tarptautinio bendradarbiavimo ir tinklų pagrindu, kurie tiesiogiai įtraukia piliečius. Projektai turėtų suburti skirtingų sričių piliečius veikloms, kurios yra tiesiogiai susijusios su Sąjungos politika, siekiant, jog būtų užtikrinta galimybė tiesiogiai dalyvauti ES politikos formavimo procesuose. Paraiškas gali teikti ne pelno organizacijos bent iš 3 šalių. Projektas turi prasidėti tarp 2021 m. kovo 1 d. ir 2021 m. rugpjūčio 31 d. ir gali tęstis 18 mėn. Maksimali parama 150000 EUR, o jos dydis apskaičiuojamas pagal nustatyto dydžio sumas, skirtas vienam renginiui (priklausomai nuo jame dalyvaujančių valstybių ir asmenų skaičiaus).

Išsamius reikalavimus kiekvienos priemonės projektams galite rasti programos vadove lietuvių arba anglų kalba.

Primename, jog turėdami klausimų apie šias priemones ar norėdami pasikonsultuoti (nemokamai) dėl idėjos tinkamumo programai, galite kreiptis į Lietuvos „Europa piliečiams“ biurą tel. +37061112487 arba el.paštu asta@pilieciams.eu.